Rejestracja

Rejestracja czynna jest codziennie w godzinach pracy placówki.

Rejestracji na zabiegi można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, na podstawie oryginalnego, ważnego skierowania lekarskiego.

Skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista placówek posiadających kontrakt z NFZ (a więc oddziały i przychodnie szpitalne, SPZOZ-y, NZOZ-y i gabinety lekarskie; na pieczątce numer umowy NFZ). Skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni od daty jego wystawienia.

Skierowanie na zabiegi powinno zawierać następujące elementy:
1. Pieczęć nagłówkową z nr umowy z Funduszem,
2. Dane osobowe pacjenta,
3. Rozpoznanie i kod ICD 10,
4. Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,
5. Choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik, metal w ciele pacjenta, przebyte choroby nowotworowe, nadciśnienie, niewydolność krążenia, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć wpływ na proces rehabilitacji,
6. Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała oraz ilość zabiegów,
7. Pieczęć i podpis lekarza kierującego,
8. W przypadku stwierdzenia wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną jest wada postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz rehabilitacji medycznej lub ortopeda.

Na bezpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne może być przyjęty pacjent posiadający aktualne, potwierdzone w systemie EWUŚ ubezpieczenie zdrowotne.

Podczas rejestracji pacjent wpisywany jest na elektroniczną listę oczekujących do Narodowego Funduszu Zdrowia. W chwili zgłoszenia pacjent otrzymuje pisemną informację dotyczącą terminu zgłoszenia się na zabiegi.

Do obowiązków pacjenta należy poinformowanie placówki zmianie danych adresowych i telefonu kontaktowego oraz poinformować o niemożliwości zgłoszenia się na zabiegi.

W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisu (zgłoszenia) na listę oczekujących do NFZ. Pacjent podczas rozmowy telefonicznej proszony jest o podanie danych osobowych, telefonu oraz danych ze skierowania (!). Zgłaszając się telefonicznie pacjent powinien posiadać już skierowanie.

Niedostarczenie skierowania w odpowiednim czasie równoznaczne jest z wykreśleniem z listy oczekujących.

Pacjenci uprawnieni do korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych poza kolejnością art. 24b, 24c i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…)
– Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
– Zasłużeni Dawcy Szpiku.
Podczas rejestracji pacjenci są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego uprawniania do korzystania z zabiegów z ominięciem kolejki oczekujących.
W trybie przyspieszonym przyjmowani są pacjenci po świeżych urazach, wypadkach, zabiegach operacyjnych i innych wymagających pilnego przyjęcia. Warunkiem jest przedłożenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.